Ciljevi

Ciljevi

17.1.2018

1) Provoditi  visoko kvalitetnu,  ka korisnicima orijentisanu i međunarodno priznatu  (UN, NATO  i  EU) obuku i edukaciju.

2) Podržati obuku i edukaciju pripadnika OS BiH i drugih sigurnosnih institucija Bosne i Hercegovine za operacije podrške miru.

3)  Doprinositi nastojanjima NATO obuke i edukacije i time podržati pristupanje i integraciju Bosne i Hercegovine u NATO.

4)  U skladu sa odgovarajućim međunarodnim i domaćim propisima stalno težiti unapređenju implementacije koncepta rodne ravnopravnosti u COOPM.

5)  Neprestano poboljšavati nastavno i radno okruženje koje stimuliše kreativnost studenata i osoblja Centra, kao i proces učenja, interakcije, međusobnih odnosa i postizanje konsenzusa.

6)  Održavati kontinuirano unapređivanje svih aspekata osiguranja kvaliteta sa težištem na: razvoju personala, procesa obuke i edukacije, dobrobiti studenata i snabdjevanja kvalitetnim resursima.