Aktuelnosti

Deveti akreditovani kurs u PSOTC-u

1.9.2014

Usvajanjem Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325, 31. oktobra 2000. godine, Ujedinjeni narodi i države članice izrazili su opredjeljenje da se rodna perspektiva uključi u mirovne operacije kroz nekoliko akcija, kao sto su osiguranje da terenske operacije UN-a uključuju rodnu perspektivu u obuku osoblja mirovnih operacija.

Trening o rodnim pitanjima je važan alat za osiguravanje da mirovno osoblje može podmiriti te obaveze i ispuniti svoj ​​mandat.
Mirovne operacije su značajan dio posla Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti i za razumijevanje rodne perspektive kroz trening je suštinsko za uspjeh aktivnosti na podršci i izgradnji mira.
Imperativ za mirovno osoblje, na svim razinama, je primjereno odgovoriti na to da su žene, muškarci, djevojčice i dječaci različito pogođeni kako oružanim sukobom tako i nakon njega.

Kurs Korisnost roda u operacijama podrške miru je zajednički rezultat PSOTC-a i Mornaričke postdiplomske škole SAD-a (US Naval Postgraduate School). Više od tri godine, ove dvije institucije su bile uključene u razvoj i izradu novog nastavnog plana i programa. Široka lepeza stručnjaka iz Oružanih snaga BiH, Ministarstva obrane BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, NATO štaba u BiH, Ujedinjenih naroda, EUFOR-a i nevladinih organizacija su bili uključeni i dali podršku ovom projektu.

Ciljevi Kursa su povećati svijest i pružiti konceptualno razumijevanje rodnih pitanja u sektoru sigurnosti sa posebnim fokusom na operacijama podrške miru. Takođe uspješnost misije zahtijeva komunikaciju sa ženama u društvu. Iz tog razloga bitno je uključiti žene vojnike, policajce i civilno osoblje kako u planiranje tako i u izvođenje mirovnih operacija.
Nordijski centar za rodna pitanja u vojnim operacijama (NCGMO), koji je NATO krovna institucija za rodna pitanja  je vidio mogućnost da Kurs Korisnost roda u operacijama podrške miru može biti komponenta u NATO Gender E & T programu.

U cilju NATO akreditacije tim iz NCGMO SWEDINT je uzeo učešće na kursu i podržao PSOTC u postupku analize prema Bi-SC 75-7, što je dio procesa za akreditaciju.

Dana 17.07.2014. NATO Komanda  za transformaciju je akreditovala kurs kao “NATO SELECTED”  i kao takav je uključen u NATO katalog za edukaciju i trening. To je deveti u nizu akreditiranih kurseva u PSOTC-u.

Info-PSOTC