Sektor za politiku i planove

17.12.2015

Sektor za politiku i planove

DŽENAN REDŽO
pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove

Telefon: +387 33 285 541
Fax: +387 33 206-094
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, br. 98
e-mail: dzenan.redzo@mod.gov.ba
Biografija

LIČNI  PODACI:

Datum  i mjesto rođenja: 06.03.1971., Sarajevo

OBRAZOVANJE:

·         Fakultet političkih nauka, Magistar politologije – odsijek Međunarodni odnosi i diplomatija, Sarajevo, 2012.

·         Fakultet političkih nauka, Sarajevo 2009.


Nadležnosti Sektora za politiku i planove

Sektor za politiku i planove obavlja poslove u vezi sa formulisanjem i koordinacijom odbrambenih i vojno – sigurnosnih politika na državnom nivou u okviru odbrambenog sistema BiH, vladinih agencija, međunarodnih organizacija i stranih država. Ove politike i planovi uključuju odbrambene prijedloge, strateške procjene i međunarodne vojne planove i programe. Sektor učestvuje u izradi prijedloga korekcija u dogradnji dokumenata odbrambene i sigurnosne politike, koordinira i prati implementaciju standarda i smjernica za izradu doktrine za obuku i opremanje odbrambenih struktura u Bosni i Hercegovini.

 

Organizacija Sektora za politiku i planove

a)      Odsjek za analizu i procjene,

b)      Odsjek za politike,

c)      Odsjek za planove i programe,

d)     Odsjek za strukturu i organizaciju Oružanih snaga BiH,

e)      Odsjek za politike upravljanja i zaštite zračnog prostora,

f)       Odsjek za sistem pukova Oružanih snaga BiH.

 

Podzakonski akti iz nadležnosti Sektora za politiku i planove

1.      Politika odbrambenog planiranja

2.      Politika upravljanja registraturnim materijalom i arhivskom građom u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH

3.      Politika izdavačke djelatnosti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH

4.      Politika rješavanja viškova naoružanja i municije Oružanih snaga BiH

5.      Politika učenja stranih jezika

6.      Politika vojne pomoći civilnim organima

      7.      Smjernice za odbrambeno planiranje

8.      Smjernice u oblasti uništavanja viškova naoružanja i municije,

9.      Smjernice za profesionalan odnos pripadnika MO i OS BiH u obavljanju poslova i zadataka,

10.  Pravilnik o pukovima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

11.  Pravilnik o klubovima pukova Oružanih snaga BiH

12.  Pravilnik o muzejima pukova Oružanih snaga BiH

13.  Pravilnik o svečanostima i počastima

14.  Pravilnik o upotrebi zastava i obilježja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

15.  Pravilnik o biltenima pukova Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

16.   Pravilnik o praćenju primjedbi i prijedloga o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i anketiranju o uslugama Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (2018)

17.  Pravilnik o pružanju vojne pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće

18.  Pravilnik o ustupanju na privremeno korištenje resursa Doma OS BiH

19.  Pravilnik za medicinsku evakuaciju zračnim putem

20.  Pravilnik o upotrebi vojnih zrakoplova OS BiH

21.  Pravilo letenja OS BiH

22.  Instrukcija o postupku izrade odgovora Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o davanju ili odbijanju davanja prethodne saglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene (2018)

23.  Instrukcija za izradu dokumenta politika u MO BiH i OS BiH

24.  Uputstvo o uslovima i načinu odobravanja zvaničnih putovanja u inostranstvo visokih funkcionera i oficira iz MO BiH i OS BiH i izvještavanju o zvaničinim putovanjima, pozivanju i prijemu posjeta iz inostranstva u MO BiH i OS BiH

25.  Uputstvo o proceduri izrade dokumenata sistema odbrane

26.  Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o proceduri izrade dokumenata sistema odbrane

27.  Uputstvo za ispitivanje udesa i vanrednih događaja zrakoplova OS BiH

28.  Uputstvo za vođenje letačke dokumentacije u MO i OS BiH

29.  Sporazum o saradnji Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti reagiranja na prirodne i druge nesreće

30.  Standardne operativne procedure angažiranja OS BiH u reagiranju na prirodne i druge nesreće