Interni dokumenti

Interni dokumenti

11.3.2013

Interni dokumenti

30.05.2022. PROGRAM RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

Izvještaj o izvršenju Budžeta Ministarstva odbrane BiH za 2019. godinu
Korekcije o izvršenju Budžeta Ministarstva odbrane BiH za 2019. godinu

Završni izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. godinu
Korekcije Godišnjeg izvještaja za 2018. godinu- dopis
Obrazac 1
Obrazac 4
Zabilješka uz bilans stanja na dan 31.12.2018. godine za zalihe
Izvještaj o radu MO BiH za 2018. godinu

PREDNACRT PROGRAMA RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU, datum objave 31.05.2021.

Nacrt Srednjoročnog plana rada Ministarstva odbrane BiH za period 2022-24. godina (Prilog br. 1, Prilog br. 2) datum objave 31.05.2021.

PREDNACRT PROGRAMA RADA MO BIH ZA 2021. GODINU (datum objave 29.05.2020)

Srednjoročni plan rada Ministarstva odbrane BiH za period 2021-2023.godina

AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE i HERCEGOVINE 2021- 2023.godine

SREDNJOROČNI PLAN RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2020. - 2022. GODINE

AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE i HERCEGOVINE 2020- 2022.godine

PREGLED ZAKONA, DRUGIH PROPISA I RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BiH

UPUTSTVO O PROCEDURI IZRADE PRAVNIH PROPISA I DOKUMENATA SISTEMA ODBRANE

PREDNACRT PROGRAMA RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godnu

Pregled donešenih zakona, drugih propisa i relizacije razvojno investicionih projekata/programa

Izvještaj o izvršenju Budžeta Ministarstva odbrane BiH za 2015. godinu
Dodatna obrazloženja u vezi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta Ministarstva odbrane BiH za 2015. godinu

Integralni akcioni plan za otklanjanje utvrđenih nedostataka u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2015. godinu


Srednjoročni plan rada MO BiH za 2018-2020. godinu  

SREDNJOROČNI PLAN RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2018. - 2020. GODINE

Prednacrt izvještaja o radu Ministarstva odbrane BiH za 2017. godinu

SREDNJOROČNI PLAN RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2019. - 2021. GODINE

AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE i HERCEGOVINE 2019- 2021.godine

PREGLED ZAKONA, DRUGIH PROPISA I RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BiH

Program rada Ministarstva odbrane BiH za 2019. godinu - Prednacrt

Nacrt izvještaja o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Prednacrt Izvještaja o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Nacrt izvještaja o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 2019. godinuSektor za politiku i planove

01.06.2022. Akcioni plan srednjoročnog plana rada institucije MO BiH 2023-2025 godinе

01.06.2022. Nacrt srednjoročnog plana rada institucije MO BiH od 01.01.2023 do 31.12.2025.

·         Politika odbrambenog planiranja
·         Pravilnik o pukovima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
·         Pravilnik o klubovima pukova Oružanih snaga BiH
·         Pravilnik o muzejima pukova Oružanih snaga BiH
·         Pravilnik o svečanostima i počastima
·         Pravilnik o upotrebi zastava i obilježja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
·         Politika upravljanja registraturnim materijalom i arhivskom građom u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH
·         Politika izdavačke djelatnosti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH
·         Politika rješavanja viškova naoružanja i municije Oružanih snaga BiH
·         Politika učenja stranih jezika
·         Politika vojne pomoći civilnim organima
·         04.01.2021. Smjernice za odbrambeno planiranje
-         Pravilnik o biltenima pukova Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

-         Pravilnik o pružanju vojne pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće

-       Instrukcija o postupku izrade odgovora Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o davanju ili odbijanju davanja prethodne saglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene (2018)

-        Pravilnik o praćenju primjedbi i prijedloga o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i anketiranju o uslugama Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (2018)

Politika razvoja sporta i fizičkog vježbanja u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH

Strategija protivminskog djelovanja Oružanih snaga BiH (2018-2025)

-          - UPUTSTVO ZA ISPITIVANJE UDESA I VANREDNIH DOGAĐAJA ZRAKOPLOVA OS BIH

-         -  Pravilnik o upotrebi vojnih zrakoplova u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

-         -  INSTRUKCIJA ZA IZRADU DOKUMENTA POLITIKA U MINISTARSTVU ODBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

-         -  Pravilnik za medicinsku evakuciju zračnim putem

-         -  PRAVILNIK O PRAĆENJU PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O RADU MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I ANKETIRANJU O USLUGAMA MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

-         -  PRAVILNIK O USTUPANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE RESURSA DOMA ОRUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE

-         -  Смјернице за реализацију активности у области уништавања вишкова наоружања и муниције Оружаних снага Босне и Херцеговине

-         -  Smjernice za profesionalan odnos pripadnika MO i OS BiH u obavljanju poslova i zadataka

-         -  Sporazum o saradnji između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u oblasti reagiranja na prirodne ili druge nesreće

-         -  SOP angažiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće

-         -  Uputstvo izmjenama i dopunama Uputstva o proceduri izrade dokumenata sistema odbrane

-          - UPUTSTVO O PROCEDURI IZRADE DOKUMENATA SISTEMA ODBRANE

-         -  Uputstvo o uslovima i načinu odobravanja zvaničnih putovanja u inozemstvo visokih funkcionera i oficira iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

-         Uputstvo za vođenje letačke dokumentacije u MO i OS BiH

Sektor za upravljanje personalom

Sektor za nabavku i logistiku

Ured za odnose s javnošću

Ured za internu reviziju

Generalni inspektorat

Plan integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za period 2015-2019. godina (bosanski jezik)

Samoprocjena izgradnje integriteta - Izvještaj o kolegijalnoj ocjeni Bosne i Hercegovine

Izgradnja integriteta u odbrambenom sektoru

Building Integrity Self-Assessment Peer Review Report Bosnia and Herzegovina

Sektor za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama (K4)

Pravilnik o izdavanju resursa stacionarnih komunikacijskih čvorišta

Odluka o utvrđivanju cjenovnika izdavanja u zakup resursa Stacionarnih komunikacijskih čvorišta

Odjeljenje za opće i zajedničke poslove

Pravilnik o praćenju primjedbi i prijedloga o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i anketiranju o uslugama Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine


    Posatni pripadnik OS BiH