Vježbe u zemlji i inostranstvu

Realizacija situacijsko-terenske vježbe (STX) na poligonu za taktičku obuku u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini.

24.12.2015

Na poligonu za taktičku obuku u kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini u periodu od 21.12. do 24.12.2015. godine realizirana je situacijsko-terenska vježba (STX) sa pripadnicima 1. pješadijske čete 3. pješadijskog bataljona.

Vježba je planirana i organizirana u skadu s kvartalnim Planom obuke komande i potčinjenih jedinica bataljona, a cilj vježbe je bio provjeriti stepen obučenosti i osposobljenosti čete u procesu poznavanja i provođenja tehnika i procedura u operacijama podrške miru.

Četa je provjeravana kroz zadatke uspostavljanja stalnih i privremenih osmatračkih i kontrolnih tačaka, osiguranje konvoja, te reakcija na incidente, kao što su nailazak na neeksplodirana ubojna sredstva te direktni napadi na bazu.

Vatrena osposobljenost jedinice provjerena je kroz izvršenje gađanja pješadijskim naoružanjem na strelištu „Lazarevica“.

Komandant bataljona major Sreten Milošević, prateći vježbu, vidno je zadovoljan stepenom obučenosti i osposobljenosti pripadnika 1. pješadijske čete pri čemu je naveo: „Da bi dostigli interoperabilnost i uspješno realizirali dodjeljene zadatke u operacijama podrške miru sa našim partnerima, trebamo biti osposobljeni da primjenjujemo zajedničke procedure i postupke, koristiti kompatibilna borbena sredstva i služiti se zajedničkim jezikom.“     

Info-5. pbr