Komanda za obuku i doktrinu

Vježba vanjskog ocjenjivanja "DINAMIČAN ODGOVOR 15-5" CAX na sistemu JCATS

28.9.2015

U skladu sa GPO za 2015. godinu, te SOP-om vanjskog ocjenjivanja Komandi i jedinica OS BiH na lokaciji kasarne "Mika Bosnić" Manjača u periodu od 18. do 22.09.2015.godine, u Centru za borbene simulacije u sklopu vježbe „DINAMIČAN ODGOVOR 15-5“ realizirana je računarno podržana vježba (CAX) na simulacijskom sistemu JCATS sa pripadnicima 5. pješadijiske brigade i pridodatih elemenata podrške.

Cilj vježbe bio je da se kroz računarno podržanu vježbu (CAX) provjeri i unaprijedi operativna sposobnost Komande 5.pješadijske brigade da u realnom vremenu planira i realizira operacije podrške miru te izvođenje CIMIC operacije dostavljanja humanitarne pomoći. Upotrebom raspoloživog simulacijskog modela generisano je umjetno okruženje koje je scenarijem za ovu vježbu akcentovalo provjeru nekoliko težišnih aktivnosti kao što su: razmještaj, angažovanje i premještaj jedinica taktičkog nivoa, provođenje operativnih taktika, tehnika i procedura s ciljem širenja zone uticaja te izvođenje operacija iz domena civilno-vojne saradnje – dostavljanje humanitarne pomoći.

Fokus vježbe je bio usmjeren na elemente komande i nadzora taktičkih jedinica u operacijama podrške miru (OPM) u kontekstu odlučivanja i nadzora izvršenja misije te upravljanja i praćenja reagovanja na različite situacije, predviđene planom vježbe.

Po završetku vježbe realizovana je analiza vježbe u kojoj su identifikovane pozitivne strane ali i područja koja se mogu unaprijediti. Zaključak je da je jedinica na vježbi uspješno ispunila sve postavljene zadatke, a samim tim i cilj vježbe.

info-KOiD