Komanda za obuku i doktrinu

Vježba „JESEN 15-1“ sa brTP

8.10.2015

U skladu s Godišnjim planom obuke (GPO) za 2015. godinu, u Centru za borbene simulacije u periodu od 05. do 08.10.2015. godine realizirana je kompjutersko-podržana vježba „JESEN 15-1“ na simulacijskom sistemu JCATS sa pripadnicima Brigade taktičke podrške i 8.blp.

Cilj vježbe bio je da se kroz kompjutersko-podržanu vježbu (CAX) uvježba i podigne nivo osposobljenosti komande Brigade taktičke podrške i 8.blp u procesu donošenja vojnih odluka (PDVO) u pružanju pomoći civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda, provjeri efikasnosti standardnih procedura, koje se odnose na ovaj zadatak OS BiH, te izgradnja novih sposobnosti i efikasnijeg sistema odgovora na krizne situacije izazvane elementaranim nepogodama.

Upotrebom raspoloživog simulacijskog modela generirano je umjetno okruženje, koje je scenarijem za ovu vježbu potenciralo provjeru nekoliko težišnih aktivnosti, kao što su: evakuacija i smještaj civila, organizacija života i rada u jedinici, medicinska evakuacija i zbrinjavanje civila, popravka/izgradnja nasipa, transport humanitarne pomoći, asanacija terena i provođenja mjera DDD, odnosi s javnošću i postupak u slučaju vanrednih događaja unutar vojne organizacije.

Fokus vježbe bio je usmjeren na PDVO i elemente komandovanja i nadzora jedinica u kontekstu odlučivanja i nadzora izvršenja misije, te upravljanja i praćenja reakcije na različite situacije, predviđene planom vježbe. Kroz ovu vježbu, jedinica na vježbi je po prvi put izvela vježbu operacija pružanja pomoći civilnim institucijama uslijed prirodnih nepogoda – poplava na postojećem simulacijskom sistemu, što u pogledu organizacije i realizacije vježbi čini svojevrstan iskorak.

Po završetku vježbe realizirana je analiza vježbe u kojoj su identificirane pozitivne strane, ali i područja koja se mogu unaprijediti. Na kraju je istaknuto da je jedinica na vježbi uspješno ispunila sve postavljene zadatke, a samim time i cilj vježbe.

Info-KOiD

2 FOTO GALERIJA