Komanda za upravljanje personalom

Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje perioda osiguranja navršenog u inostranstvu

11.10.2013

U оdjeljenju za personalna i pravna pitanja KUP-a u toku je proces za utvrđivanje perioda osiguranja navršenog u inostranstvu za sva profesionalna vojna i civilna lica, državne službenike u MO i OS BiH koji su prijavljeni na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u Fondu PIO Republike Srpske.

Na osnovu ličnih zahtjeva koji se dostavljaju u KUP, odgovorna lica iz Glavne evidencije personala pribavljaju dokaze o stažu (fotokopiraju radnu knjižicu). Po prikupljanju zahtjeva, izrađuju se spiskovi lica po poslovnicama Fonda PIO Republike Srpske i sa popratnim aktom se dostavljaju u Sektor za upravljanje personalom, MO BiH. Planom je predviđeno da se ova aktivnost završi do 31.10.2013.godine.

Info-KUP OS BiH