4. Pješadijska brigada

Realizovan „Dinamičan odgovor 15-4“ na poligonu za obuku Manjača

27.5.2015

U Centru za borbenu obuku (CBO) i Centru za borbene simulacije (CBS) na poligonu “Manjača”, 4. pješadijska brigada OS BiH, u periodu od 22. do 27.05.2015. godine realizovala je vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 15-4“.

Vježba je počela izdavanjem operativnog naređenja (OPNAR-a) Komande 4. pbr potčinjenim komandantima. Nakon izdavanja OPNAR-a, prisutnim su se obratili načelnik Štaba 4. pbr brigadir Nihad Klinac, komandant KOiD-a brigadir Ilija Petrović i brigadir Radovan Dragović u ime OK OS BiH. U nastavku vježbe, komande bataljona nastavile su rad na procesu donošenja vojnih odluka.

Primarne jedinice u vježbi “Dinamičan odgovor 15-4” bile su komanda i jedinice 4. pbr, sa pridodatim elementima borbene i servisne podrške iz Brigade taktičke podrške, Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane i 4. bataljona logističke podrške. Na vježbi je učestvovalo 648 v/l.

Ovo je bila prva vježba OS BiH gdje su se paralelno odvijale vježba komande brigade i komandi bataljona na sistemu  JCATS-u kompijuterski asistirana vježba u organizaciji CBS-a i terenska vježba jedinica u organizaciji CBO-a, u kojoj su učestvovale deklarisana četa po OCC E&F konceptu 1. pb, 2. pješadijska četa 2. pb, komandna četa 3. pb i haubička baterija 122 mm sa pridodatim jedinicama. Fokus tokom samog ocjenjivanja bio je na provođenju mirovnih operacija, što je jedan od osnovnih zadataka Oružanih snaga BiH. Tokom nekoliko dana, jedinica je provjerena u zadacima uspostave baze, uspostave osmatračkih i privremenih kontrolnih tačaka, pratnji humanitarnih konvoja, patroliranja u zoni operacija, borbi protiv pobunjeničkih grupa i nasilnih demonstracija.

Na ovoj vježbi, po prvi put, izvršile su se provjere jedinica 4. pbr u reakciji na saniranju posljedica prouzrokovanim poplavama. Jedinice su uspješno demonstrirale svoju obučenost u spašavnju ugroženih civila na jezeru, izgradnji nasipa, popravci mostova te saniranju klizišta.

Cilj vježbe bio je provjera i ocjena operativne sposobnosti i spremnosti komande i jedinica 4. pbr, da u realnom vremenu planiraju i izvode operacije podrške miru, radi dostizanja neophodnog nivoa interoperabilnosti jedinica na obuci, te da pruže pomoć lokalnoj zajednici u saniranju posljedica elementarne nepogode.

Vježba vanjskog ocjenjivanja, “Dinamičan odgovor 15-4”, ocijenjena je institucionalno od strane CBO i CBS iz sastava Komande za obuku i doktrinu (KOiD) u sistemu upravljanja obukom i vježbama u OS BiH.

Također, terenska vježba sa bojevim gađanjem (LFX) realizirana je u srijedu 27.05.2015. godine, što je ujedno bio i Dan za posjetioce i medije. Po završetku LFX, zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brigadni general Ivica Jerkić i komandant 4. pbr brigadni general Tomo Kolenda izvršili su smotru jedinica koje su učestvovale u LFX-u.

Info- 4.pbr