Brigada taktičke podrške

Oklopni bataljon omogućuje uslove za nesmetan život i rad u kasarni i aerodromu „Dubrave”

12.2.2015

Zbog stalnih snježnih padavina u akciju raščišćavanja kasarne i aerodroma „Dubrave”, a u cilju osiguranja normalnih uslova za život i rad, oklopni bataljon je pristupio čišćenju snijega sa raspoloživim sredstvima.

Čišćenjem snijega su obuhvaćeni prilazni putevi objektima za rad i smještaj. Urađeno je detaljno čišćenje parka borbenih vozila i prilaznih puteva hangarima na zaduženju u oklopnom bataljonu. Angažovan je kompletan personal bataljona i tehnika, a sve u cilju što brže normalizacije stanja. Ovdje je veoma bitno naglasiti da je za čišćenje snijega upotrebljena borbena tehnika i to tenkovi M60A3 sa ralicama koja su na raspolaganju u oklopnom bataljonu. Ovo je bila prilika da se vojnici dodatno uvježbaju u upotrebi svih mogućnosti tenka M60 A3 u raznim situcijama.

Info-brTP