Brigada taktičke podrške

Posjeta komandanta Brigade taktičke podrške općini Novi Grad

2.4.2015

Komandant Brigade taktičke podrške brigadir Amir Čorbo u pratnji pomoćnika Načelnika štaba za civilno-vojnu saradnju i oficira za informisanje, posjetio je 01.04.2015. godine općinu Novi Grad, gdje se sastao sa načelnikom općine i pomoćnikom općinskog načelnika za Civilnu zaštitu.

Obzirom da kasarna “Rajlovac OS BiH” teritorijalno pripada Novom Gradu, tema razgovora je bila unapređenje saradnje sa ovom lokalnom zajednicom. Komandant brTP prezentovao je nekoliko problema koji opterećuju ne samo lokaciju kasarne “Rajlovac OS BiH”, nego i civilno stanovništvo ovog dijela grada.

Na sastanku su izneseni problemi koji su evidentni na prilaznim putnim komunikacijama prema kasarni “Rajlovac OS BiH” kao i zaključak da bi se otklanjanjem istih stvorili bolji uslovi za život i rad kako pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa navedene vojne lokacije tako i lokalnog stanovništva.

Razgovarano je i o preventivnom djelovanju i sprečavanju plavljenja područja u neposrednoj blizini kasarne “Rajlovac OS BiH” koje bi podrazumijevalo uređenje korita rijeke Bosne. 

Komandant brTP je pojasnio procedure načina upotrebe OS BiH u pružanju pomoći civilnim strukturama, te resursima i mogućnostima sa kojima respolaže ova brigada.

Na kraju je dogovoreno da u narednom periodu delegacija općine Novi Grad posjeti kasarnu “Rajlovac OS BiH”, na licu mjesta sagleda gore navedene probleme i mogućnost rješavanja istih na obostranu korist.

Info-brTP