Brigada taktičke podrške

Djelimična provjera borbene spremnosti Komande i jedinica oklopnog bataljona

4.7.2015

Tim Operativne komande OS BiH je 02.07.2015.godine, u sklopu planskih aktivnosti, realizovao djelimičnu provjeru borbene spremnosti komande i jedinica oklopnog bataljona.

Djelimična provjera borbene spremnosti provedena je kroz nekoliko faza. Elementi po kojima je izvršena provjera bili su: provjera obučenosti po individualnim zadacima (pismeno testiranje oficira, podoficira i vojnika), provjera obučenosti po kolektivnim zadacima, test fizičke spremnosti i kontrola dokumenata obuke jedinice. U okviru ove aktivnosti izvedena je SITEX vježba „Ojačana četa kombinovanih snaga u PDK“. Vježba je izvedena na poligonu Vojne baze „Aerodrom Dubrave“.

Dinamika vježbe je pokazala radnje i postupke ojačane čete kombinovanih snaga od dobijanja uzbune, aktovnosti na mjestu za uzbunu, marševanje, rad na sastanku, posjedanje zbornog područja, PDK i organizacija odbrane na brzu ruku. Realizacijom ove aktivnosti kompletirani su svi elementi obuke sa pripadnicima oklopnog bataljona od individualnih zadataka, članova posade, pa do kоlektivnih zadataka vod-četa-bataljon.

Nakon sagledavanja svih elemenata djelimične provjera borbene spremnosti izvršena je analiza na kojoj su prisustvovali članovi tima za ocjenjivanje, Komandant oklopnog bataljona sa ključnim personalom komande i komandiri četa.

Ovom prilikom vođa tima za ocjenjivanje je pohvalio jedinicu čiji pripadnici su kroz svoj rad pokazali visok stepen obučenosti i spremnosti da odgovore svim postavljenim zadacima. Pored toga posebno je pohvaljen način vođenja dokumentacije vezane za obuku jedinice, kao i svih potrebnih dokumenata koji su bili predmet kontrole. Također je pohvaljen timski rad komande oklopnog bataljona i potčinjenih jedinica.

Info-brTP