Covid-19 Korona virus

Oružane snage BiH preduzimaju preventivne mjere za eventualne pojave i širenje korona virusa

11.3.2020

U skladu sa trenutnom aktuelnom situacijom u Bosni i Hercegovini, regiji i šire, Zajednički štab OS BiH poduzeo je određene mjere koje se odnose na pojavu i širenje korona virusa.

• Sačinjene su Smjernice o preventivnim mjerama zbog eventualne pojave novog korona virusa (2019-nCoV) koje podrazumijevaju sljedeće:

- sa svim raspoloživim medicinskim osobljem iz sastava OS BiH, odmah pristupiti tematskoj obuci koja je vezana za suzbijanje i prevenciju epidemija, a u kontekstu pojave korona virusa.

- sagledati stanje medicinske opreme koja može biti korištena za prevenciju i suzbijanje virusa u jedinicama OS BiH i za pomoć civilnim vlastima, te eventualno tražiti hitnu nabavku nedostajuće opreme.

- sve komande jedinica na lokacijama će ostvarivati i održavati neprekidnu komunikaciju sa teritorijalno nadležnim zdravstvenim ustanovama po pitanju eventualnog registrovanja zaraženih lica i postupka sa istim.

- održati nastavu sa svim pripadnicima OS BiH, na temu simptomi, prevencija i liječenje, te postupci u slučaju pojave korona virusa.

- posebnu pažnju posvetiti praćenju stanja u jedinicama OS BiH, te sva lica koja pokazuju eventualne simptome odmah upućivati nadležnom epidemiologu i infektologu i izolovati od ostatka ljudstva kako bi se spriječilo eventualno širenje zaraze u jedinicama.

- na svim nivoima KiK vršiti stalnu procjenu stanja, te mogućnosti za eventualnim pružanjem pomoći civilnim strukturama u slučaju potrebe i zahtjeva.

• Odgovoreno je na zahtjeve civilnih struktura, a preko MO BiH, da OS BiH nemaju u svojoj nadležnosti raspoloživih smještajnih kapaciteta koji bi se mogli koristiti u svrhu uspostavljanja potencijalnih karantena zbog aktuelne epidemiološke situacije-pojave i širenja korona virusa;

• Upućene su smjernice ka potčinjenim jedinicama o preventivnim mjerama zbog eventualne pojave koronavirusa, kao i osnovne informacije o korona virusu;

• Na nivou ZŠ OS BiH formiran je tim i upoznati su pripadnici ZŠ OS BiH sa osnovnim informacijama o koronavirusu i savjetima za sigurnost pripadnika;

• Naređeno je formiranje timova na nivou OK OS BiH i KP OS BiH za praćenje i izvještavanje po pitanju eventualne pojave i širenja korona virusa na lokacijama OS BiH.

• Održan je sastanak svih timova koji su formirani za praćenje i izvještavanje po pitanju eventualne pojave i širenja korona virusa na lokacijama OS BiH sa predstavnicima timova ZŠ OS BiH i MO BiH i doneseni su sljedeći zaključci:

- preduzimanje mjera na poštovanju instrukcije ZŠ OS BiH kojom su propisane smjernice o preventivnim mjerama zbog eventualne pojave korona virusa;

- tim na nivou ZŠ OS BiH će izraditi i potčinjenim komandama uputiti instrukciju za preduzimanje mera od strane komandira jedinica na svim nivoima u slučaju pojave virusa;

- nakon dobijanja Odluke iz MO BiH ZŠ OS BiH će uputiti naređenje ka potčinjenim komandama u vezi provođenja DDD mjera na svim lokacijama OS BiH;

- ostvariti stalnu međusobnu koordinaciju svih timova koji su formirani na nivou ZŠ OS BiH i potčinjenih komandi i jedinica, kao i koordinaciju ZŠ OS BiH sa MO BiH.

 

info – ZŠ OS BiH