Rješavanje viškova naoružanja

Održavanje municije i minsko-eksplozivnih sredstava u OS BiH

13.8.2019

Za Oružane snage BiH veoma je značajno jačanje sopstvenih kapaciteta za sistemsko upravljanje zalihama municije i minsko-eksplozivnih sredstava i unapređenje uslova čuvanja municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES). Oružane snage BiH su u potpunosti posvećene implementaciji i poštivanju regulativa o upravljanju zalihama MiMES jer je sigurnost skladišta MiMES-a jedan od primarnih zadataka OS BiH.

U svrhu naprijed navedenog, Komanda logistike (KL) je u periodu od 2013. do 2018. godine izvršila 100% inspekciju MiMES-a u OS BiH gdje je inspektovano 19.603 tona MiMES-a.  Nakon realizirane 100% inspekcije, KL izvodi djelimične kontrolno-tehničke preglede (KTP) MiMES u OS BiH. To je planska i organizirana aktivnost u cilju utvrđivanja eventualnih promjena stanja ispravnosti MiMES u odnosu na stanje nakon provedene 100% inspekcije. Komanda logistike je 22. aprila 2019. godine otpočela sa realizacijom djelimičnog KTP MiMES-a na lokaciji za skladištenje municije “Kula” Mrkonjić Grad, čime je i zvanično otpočeo KTP MiMES u OS BiH za ovu godinu.

Realizaciji navedene aktivnosti prethodile su određene tehničke i organizacione pripreme, kao što su priprema ljudstva, obezbjeđenje potrebnih materijalno-tehničkih sredstava MTS. U skladu s tim, Komanda za obuku i doktrinu (KOiD) organizirala  je kurs obnavljanja stečenih znanja u periodu od 25. marta do 5. aprila 2019, a Komanda logistike je organizirala jednodnevnu radionicu 10. aprila 2019. godine na kojoj je izvršena priprema ukupnog broja ključnog personala u realizaciji navedene aktivnosti.

U skladu sa Planom izvršenja KTP MiMES za 2019. godinu, do 9. augusta 2019. godine, završen je djelimični KTP MiMES-a na sljedećim lokacijama skladišta municije (LSM): Kula - Mrkonjić Grad, Daljani - Donji Vakuf, Kozlovac - Tuzla i Duži - Trebinje.

U toku je realizacija djelimičnog KTP MiMES-a na LSM Krupa - Hadžići i LSM Car Dušan  - Rudo. Do kraja godine planirano je da se realizuje KTP MiMES-a na LSM: Gabela  - Čapljina, Grabež - Bihać, Baćevići - Mostar, Krčmarice - Banja Luka, Bukova Greda - Orašje i LSM Blažuj - Sarajevo.

Prilikom KTP MiMES-a izdvaja se rizična i za dalje skladištenje nesigurna MiMES, koja se, prema propisanim procedurama, delaboriše ili uništava.

U skladu sa naprijed navedenim, nesumnjivo je da je ova vrsta inspekcije vrlo značajna sa aspekta upravljanja zaliha MiMES i praćenja životnog vijeka MiMES, te će OS BiH i u narednom period raditi na unapređenju realizacije iste kroz odabir i obuku lica za izvršenje KTP MiMES i opremanje istih sa potrebnim MTS.

Osim kontrolno-tehničkog pregleda MiMES, Komanda logistike svakodnevno izvodi ispitivanje hemijske stabilnosti baruta u Centralnoj laboratoriji za ispitivanje hemijske stabilnosti baruta koja je formirana 13. novembra 2014. godine u okviru Tehničke radionice za održavanje i uništavanje MiMES na lokaciji „3.Maj“ Doboj. Laboratorija je formirana s ciljem uspostave sistema kontrole hemijske stabilnosti pogonskih goriva municije, primjenom raspoloživih metoda hemijske analize.

U periodu od 2006. godine do sredine 2019. godine, OS BiH su, kroz projekte rješavanja neperspektivnog MiMES-a, uspješno demilitarizovale preko 20.000 tona razne MiMES.

Info – KL OS BiH

4 FOTO GALERIJA