Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vanplansku nabavku Laboratorijske usluge – Usluge kontrole kvaliteta artikala od kože, konca, tkanine i prediva, broj: JN1 11-03-26-85-5/24 od 08.04.2024. godine

12.4.2024