Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vanplansku nabavku Laboratorijskih usluga – Usluge kontrole kvaliteta artikala od kože, konca, tkanine i prediva, broj: JN1 11-03-26-85-14/24 od 19.04.2024. godine.

26.4.2024