Odluke

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – Guma za teška i laka vozila – gume za automobile, autobuse, kamione, kombi za potrebe MO i OS BiH u 2019. godini, broj: 11-03-26-2110-3/19 od 13.08.2019. godine

20.8.2019