Poziv za dostavljanje ponuda

Izmjenа Izmjene poziva za dostavu ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama: usluge obuke – usluga selektivnog letenja i osposobljavanje za dozvolu privatnog pilota (PPL) za potrebe MO i OS BiH, broj: JN1 11-03-26-33-42/21 od 27.09.2021.

28.9.2021