Oglasi/Konkursi

Obavještenje za kandidate u postupku prijema zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH

19.4.2024

U sklopu konkursne procedure broj: 10-34-1-583-3/24 od 22.02.2024. godine za prijem zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH, obavještavaju se kandidati koji su dostavili prijavu, koja je uredna i prihvaćena od strane Komisije za izbor.

Uputstvo o postupku prijema zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH i civilnih lica na službi u OS BiH, poglavlje VI, propisuje da kandidati koji su zadovoljili uslove iz konkursa pristupaju testiranju, koje se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio testiranja polažu svi kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa.

U skladu sa gore navedenim Komisija za izbor je donijela odluku kojom se definiše termin polaganja stručnog ispita dana 30.04.2024. godine, 10.00 sati, u Domu Oružanih snaga BiH. Nakon okončanog testiranja pristupit će se odmah i usmenom dijelu, intervjuu, a što će vam biti saopšteno odmah nakon testiranja.

O terminu polaganja bit ćete i usmeno obavješteni na kontakt broj koji ste naveli u prijavnom obrascu, a isti će biti i javno objavljen na veb-stranici Ministarstva odbrane BiH, www.mod.gov.ba.

Komisija za prijem zaposlenika u Ministarstvu odbrane BiH