Misija

Na osnovu člana III. 5. a) i IV.4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 28. septembra 2005. godine, i  na sjednici  Doma naroda, održanoj 5. oktobra 2005. godine, usvojila je

ZAKON O ODBRANI BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE VII. GENERALNI INSPEKTORAT

 Član 53.
(Generalni inspektorat) 

 1. Generalni inspektorat je organizaciona jedinica Ministarstva odbrane.
 2. Generalnim  inspektoratom rukovodi generalni inspektor koji je profesionalno vojno lice  u činu generala i postavlja se na dužnost u skladu s ovim  zakonom. 
 3. Generalni inspektor može, po odobrenju ministra obrane i prema potrebi, angažovati dodatne inspektore radi obavljanja poslova Generalnoga inspektorata.

Član 54.
(Nadležnosti) 

 1. Generalni inspektorat osigurava da vojna lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama budu upoznata i ponašaju se u skladu s Poglavljem VI ovog zakona, kao i bilo kojim drugim kodeksom ponašanja ili propisima koje usvoji ministar odbrane, a koji se odnose na etičko ponašanje i profesionalizam.
 2. Generalni inspektorat, u tom smislu, ima sljedeće nadležnosti:
  1. obuka i obrazovanje profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama u profesionalnom i etičkom smislu,
  2. iniciranje, provođenje, kontrola i nadgledanje ispitivanja i istraga tvrdnji o lošem vladanju profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama,
  3. davanje savjeta ministru odbrane u vezi s uklanjanjem okolnosti koji štete moralu, djelotvornosti i reputaciji Oružanih snaga,
  4. davanje preporuka za propise i koordinacija uspostavljanja profesionalnih standarda i pravila moralnog rukovođenja, kako bi se poboljšala profesionalnost, etičko ponašanje i lične sposobnosti vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama.

Član 55.
(Žalbe i pomoć)

 1. Bilo koje profesionalno vojno lice u Oružanim snagama ili drugi državljani Bosne i Hercegovine mogu uložiti žalbu ili zahtjev za pomoć Generalnom inspektoratu, a vezano uz pitanja koja su u njegovoj nadležnosti.
 2. Generalni inspektor predlaže ministru odbrane donošenje uputstava kojima se uspostavljaju odgovarajuće procedure za primjenu ovog člana. Takva uputstva sačinjena su na način koji promoviše povjerenje javnosti u etičko ponašanje i profesionalnost profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama.