Funkcija

Funkcija pomoći koju vrši inspektor
(Funkcija pomoći)

  1. Inspektori u MO i OS BiH pružaju pomoć na teritorijalnoj osnovi, tako da se svako može obratiti najbližem inspektoru sa zahtjevom za pomoć ili informaciju. To uključuje slučajeve za pomoć osoblju iz organizacionih cjelina oružanih snaga bez inspektora i osoblju na lokacijama geografski odvojenim od inspektora njihove komande.

  2. Inspektori ostvaruju saradnju u okviru Sistema inspektora, razmjenjuju informacije, koordiniraju aktivnosti, predavanja i preuzimanja slučaja, ili rješavanje pitanja u svezi nadležnosti inspektora.

 

Istražna funkcija inspektora
(Proces istražnog utvrđivanja činjenica)

Istražna funkcija inspektora obuhvata dvije metode utvrđivanja činjenica:

  1. Istraga koju provodi inspektor sa ciljem utvrđivanja činjenica u vezi navoda, problema ili nepovoljnih okolnosti, kako bi nalogodavnom organu dali čvrst osnov za odlučivanje i djelovanje.  Odobrava se pismenim nalogom od strane  osoba iz člana 9 stav 1 i 40 stav 3, 4 i 7 Uputstva za rad GI MO BiH i inspektora u OS BiH.
  2. Preliminarna istraga je manje formalan postupak utvrđivanja činjenica koje inspektori slijede kako bi prikupili podatke potrebne za provjeru navoda o nepropisnom postupanju protiv nekog pojedinca. Ovim postupkom nije predviđeno angažovanje nalogodavnog organa, ali ne spriječava nalogodavni organ da naloži pokretanje preliminarne istrage. 

 

Funkcija obuke koju obavlja Generalni inspektorat
(Obuka Oružanih snaga uopšte)

Inspektor ima obavezu da obučava osoblje koje nije u funkciji inspektora o tome kako djeluje Sistem inspektora.

  1. Sistem inspektora – inspektori moraju obučiti komandante i njihove vojnike na koji način inspektori doprinose realizaciji misije, te tragati za modalitetima informisanja o svrsi, funkcijama, metodama, prednostima i ograničenjima Sistema inspektora. Inspektori sudjeluju u kursevima koji prethode komandovanju, profesionalnom razvoju oficira, programu razvoja podoficira i drugim aktivnostima i pomažu u pojašnjavanju Sistema inspektora u širem okviru oružanih snaga kako bi se izbjegla moguća zloupotreba inspektora.
  2. Ostala pitanja – tokom procesa pružanja pomoći ili istrage, inspektori doprinose unaprijeđenju MO i OS BiH, tako što druge obučavaju o pravilima i procedurama.
  3. Inspektori integriraju obuku u sve aspekte svojih dužnosti. Kada inspektori primijete da osoblje nije upoznato sa onim što nalaže regulativa, oni objašnjavaju regulativu i razlog njenog uspostavljanja. Kroz rad prenose stečena znanja, "dobre ideje", ili pozitivne primjere zabilježene tokom neke druge aktivnosti.